Privacy Statement

Privacy Verklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Enki BVBA, met maatschappelijke zetel te 2580 Putte, Berkenstraat 11a en BTW/KBO nummer BE 0806.888.263 (hierna: “Enki”, “Markitect”, “wij”, “ons”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door je persoonsgegevens te delen op www.markitect.be, sociale mediakanalen, apps en/of door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht/dossier en/of via gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen (we verwijzen naar deze in dit privacy beleid onder de noemer “sites”) , verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.2580 

1. Welke gegevens we over u verwerken.

Enki BVBA (alias “Markitect”) verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw persoonsgegevens. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Het gaat daarbij om:

Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid. Indien dergelijke persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.

2. Waarvoor wij jouw gegevens gebruiken

Wij gebruiken en verwerken Uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3. Hoe wij jouw gegevens delen met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor jouw voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.

We wensen hierbij te benadrukken dat eventuele onderaannemers van “Markitect” in het kader van een dienstverleningsovereenkomst niet beschouwd worden als derden.

Bovendien doen wij een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer ICT-bedrijven voor het onderhoud en het beheer van onze websites, studiebureaus, marketing bureaus, en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Wij zorgen voor een gegevensverwerkingsovereenkomst of “DPA” met deze partijen om zoveel mogelijk erop toe te zien dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen en jouw persoonsgegevens niet kenbaar maken aan derden.

4. Waar verwerken en bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard in de Europese Unie of daarbuiten waar onze dienstverleners over faciliteiten beschikken. Deze dienstverleners zijn onder andere Microsoft Office 365, ActiveCampaign, EngageBay, Google Drive, Facebook Messenger. Het is onze intentie om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie blijven, je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

5. Hoe lang we jouw gegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 10 jaar na de laatste factuurdatum bewaren. Contactgegevens van cliënten en contacten bewaren we zolang we een commerciële relatie met hen hebben en tot 10 jaar na afloop daarvan, omwille van enerzijds de continuïteit van onze dienstverlening en anderzijds onze marketingbelangen.

6. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

In geen geval kan Markitect aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Markitect houdt eraan jou ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Markitect niet controleert en waarop dit Privacy Beleid niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door Markitect en Markitect is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Markitect raadt jou dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt te lezen, aangezien dat verschillend kan zijn van deze verklaring.

7. Over welke rechten beschik je

U kan zich beroepen op alle rechten krachtens het Belgische recht, en in het bijzonder de volgende rechten:

Om toegang te verkrijgen tot Uw persoonsgegevens dient U een schriftelijke aanvraag te richten aan ons op volgende wijze:

U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Teneinde deze rechten uit te oefenen kan U op volgende wijze contact met ons opnemen:

Je hebt als persoon het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of om jouw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Je kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij jou om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) je zich verzet of welke toestemming je wenst in te trekken. We wensen jou er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van Uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat je niet langer geïnformeerd zal worden of gebruik zal kunnen maken van door ons aangeboden activiteiten of diensten.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij jou om ons een bewijs van jouw identiteit te verschaffen dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van Uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen jou dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan Uw aanvraag.

Laatst gewijzigd op: 23 augustus 2021